میتونست یه جنگ راحت تموم شه ولی به دلیل کمبود آموزش کلی ادم‌ الکی مردن . بهترین

میتونست یه جنگ راحت تموم شه ولی به دلیل کمبود آموزش کلی ادم‌ الکی مردن . بهترین میتونست یه جنگ راحت تموم شه ولی به دلیل کمبود آموزش کلی ادم‌…

ادامه خواندن میتونست یه جنگ راحت تموم شه ولی به دلیل کمبود آموزش کلی ادم‌ الکی مردن . بهترین